Platná legislativa, při zřízení vodního zdroje – vrtané studny

Studna je vodní dílo, které slouží k jímání podzemní vody. Aktuálně jsou v dnešní době nejrozšířenější vrtané studny; kopané studny jsou méně četné, přesto jsou v určitých oblastech někdy vhodnější.

Vrtané studny lze provádět dvěma způsoby:

1. způsob

Postup často využívaný dle geologického zákona č. 62/88 Sb.jako průzkumný vrt s technickými parametry umožňující budoucí využití. V případě ověření příznivých hydrogeologických podmínek, provedenou čerpací zkouškou lze převést průzkumný vrt na vodní dílo zpracovanou hydrogeologickou zprávou v intencích stavebního zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, resp. Vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů i pozdějších předpisů. Pokud není prokázána možnost využití jako vodní dílo je průzkumné dílo ve smyslu geologických předpisů likvidováno.

Vlastní postup realizace:

Pochůzkou hydrogeologa s proutkařkou praxí na pozemku je upřesněno místo realizace vrtu. U významnějších a komplikovaných případů je riziko minimalizováno nezávislou metodou geofyzikálním měřením. Výsledkem je návrh hloubky vrtu a způsob realizace vrtu dle geologických podmínek zájmového pozemku.

V případě vrtu hlubšího 30,0 m stává se vrt báňským dílem a projekčně podléhá schválení Krajského úřadu (KÚ) odboru ŽP a osm dní před realizací ohlášení příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu. Povinnost je převedena na realizující firmu.

15 dní před zahájením vrtných prací je třeba ohlásit na příslušný úřad v jehož katastru bude průzkum prováděn. Povinnost je převedena na realizující firmu.

Následně je proveden hydrogeologický (hg.) průzkumný vrt, který má již parametry pro jímání podzemní vody. Vlastní velikost přítoků je ověřena čerpací zkouškou, současně se aktivuje perforovaná část a vrt je dočistěn, zbaven mechanické a jílovité frakce. Délka čerpací zkoušky je závislá na velikosti provozního množství, složitosti ve vztahu k okolním zdrojům vody a pohybuje se v rozsahu 3 hod. až 2 dny jako krátkodobá, nebo jako dlouhodobá nad 2 dny. Kvalita čerpané vody je posuzována laboratorní analýzou dle vyhl. MZdr. č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Získané poznatky o hg. průzkumném vrtu jsou zpracovány osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie do závěrečné zprávy s nastavenými parametry pro odběr vody. Vlastní technické zabezpečení, šachtice, přípojka, čerpadlo atd. řeší projekt vodohospodářského využití zpracovaný akreditovanou osobou pro vodohospodářské stavby. Uvedená dokumentace je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení pro zřízení vodního díla a to ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., resp. § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a podklad pro povolení k odběru podzemních vod dle § 8 stejného zákona.

2. způsob

Méně častý, ale na místě v případě sousedských sporů a střetů zájmů. Provedení vlastního zdroje vody předchází pak projektování vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona, tzn., že vrtaná studna bude realizována až po vydání rozhodnutí stavebního a vodoprávního úřadu.

Vlastní postup realizace:

Po vytyčení nejvhodnějšího místa vrtu pochůzkou hydrogeologa s proutkařkou praxí, příp. doplněné geofyzikálním měřením, bude zpracováno hydrogeologické vyjádření a projekt vodního díla. Po získání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami bude fyzicky provedena vrtaná studna dle projektu s terénním rozsahem uvedeným jako u 1. způsobu. Po realizaci je vhodné zpracovat doplňující hg. zprávu dokumentující skutečný stav vodního díla včetně přítokových poměrů upřesňující povolené odběrné množství vody s dokumentací vlivu na okolí, na vodní a na vodu vázané ekosystémy. Dokumentaci zpracuje osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a zpráva je součástí kolaudačního řízení.

Z naší strany preferujeme pro zákazníky přijatelnější 1. způsob realizace vrtaných studní. Jedná se o rychlejší provedení a následná legalizace již řeší konkrétní fyzicky existující dílo s podchycenými přítoky v reálném množství. Uvedený způsob se nám daří prosazovat u zákazníků z 95% a případné střety zájmů jsou eliminovány přítomností hydrogeologa po dobu realizace vrtu.

Výše uvedený 1. způsob je používaný častěji a vlastní legislativní řízení se opírá již o ověřené podmínky. U 2. způsobu je přihlédnuto k možným komplikacím, které jsou dodatečně řešeny a vyhodnoceny doplňující hydrogeologickou zprávou.