služby

Item

Hydrologie

Hydrogeologie je obor, jenž zkoumá výskyt a oběh podzemní vody. Našim hlavním cílem je vyhledávání a realizace zdrojů vody, řešení jejich optimálního využívání a zajištění ochrany před znečištěním

Item

Vrtané studny

Mezi prioritní činnosti patří realizace vrtaných studní pro potřeby individuálního a hromadného zásobování pitnou vodou. Velikost vrtného parku nám umožňuje realizovat vrty jak do nesoudržných hornin (štěrky, písky), tak do skalního podloží, případně jejich kombinace.

Item

Projekční a posudková činnost

V této činnosti provádíme:

  • projekty na realizaci vrtaných studní, pasporty pro legalizaci stávajících studní
  • posudky pro likvidaci dešťových a předčištěných odpadních vod zasakováním do horninového prostředí
  • návrhy ochranných pásem (OP 1.a2.st.) u jímacích zdrojů vody

Další služby

Tepelná čerpadla

typ země-voda
Pro příznivý tepelný faktor je důležité umístění kolektoru do pásma zvodnění, které je nositelem zemního tepla a jeho přísunu. Tímto jsou snižována rizika vzniku „mrazových klínů“ v horninovém prostředí během provozu.
typ voda-voda
Pro uvedený typ platí obdobné postupy jako u zdrojů vody, které jsou více náročné na velikost přítoků i kvalitu podzemní vody a možnost ovlivnění okolních zdrojů vody. Součástí je problematika navrácení ochlazené vody do horninového prostředí v podobě vsakování.

Kromě osobních pochůzek a konzultace v terénu zpracováváme k uvedené problematice kolektorů hydrogeologické vyjádření.

Poradenská činnost

Je zaměřena na osobní, telefonický nebo písemný kontakt v oblasti problémů již provozovaných zdrojů vody (kvalita a množství vody), jejich technického využití (návrh čerpadel, tlakové nádoby apod.).

Vodohospodářský projekt

Součinností hydrogeologů s projektanty vodních děl jsou vytvořeny kompletní podklady pro splnění legislativy při schvalování zdrojů vody během územního a stavebního řízení. Výsledkem je optimální návrh čerpadel, velikost tlakové nádoby v návaznosti na ověřené přítoky zdrojů vody.

Čerpací zkouška, laboratorní analýzy

Kromě již zmíněného ověření přítoků u realizovaných zdrojů vody, jsou přítoky ověřovány i u stávajících většinou starších studní, kde chybí potřebná dokumentace. Kromě množství ověřované pro RD s vydatností do 1,0 l/s, provádíme až dlouhodobé čerpací zkoušky v množství 3-5,0 l/s. Součástí testování vydatnosti je i kvalita podzemní vody provedenými laboratorními analýzami v rozsahu kráceného a rozšířeného chemického i bakteriologického rozboru vody respektující vyhl. MZdr. č. 252/2004 Sb.

Čištění studny

Údržba studní v podobě čistění je nutná především v oblastech s výskytem jílovitých frakcí v pokryvných sedimentech. Kromě kvality se zlepšují přítokové podmínky. Vlastní realizaci dohlíží hydrogeolog, který je nápomocen zákazníkům konzultací podle daných podmínek.