Projekční a posudková činnost

Projekty vrtaných studní jsou prováděny z naší strany v těchto případech :

  • v komplikovaných situacích, kdy hrozí ovlivnění okolních zdrojů vody nebo špatné sousedské vztahy, příp. na žádost projektanta;
  • u vrtaných studní nad 30,0 m, kdy je dílo považováno za báňské dílo a je požadováno vyjádření KÚ k ohlášení na příslušný báňský úřad;

V uvedených případech vycházíme z pochůzky hydrogeologa v terénu, kdy je určeno místo hloubka díla a nastíněna problematika hydrogeologická. Podle těchto podmínek je navržen typ vrtné soupravy, druh výstroje, délka čerpací zkoušky a metodicky navržen postup terénních prací. U složitých situací u problematických sousedských vztahů se snažíme vystupovat jako třetí osoba a zastupovat zákazníka. Tento postup se nám v řadě případů osvědčil a slouží ke spokojenosti obou stran. Jednání však vyžadují větší úsilí a nelze časově nic uspěchat.
Součástí projektu je grafické zpracování hydrogeologické problematiky se zákresem směrů proudění podzemní vody v mělkém a hlubším systému. Schematický profil s navrženou výstrojí a provedení manipulační šachtice.

V posudkové činnosti se zaměřujeme na:

  • Vsakování dešťových a předčištěných vod do horninového prostředí u novostaveb RD, penzionů, chat apod.
  • Odvodnění pozemků, staveb objektů apod..
  • Zřízení možnosti zdroje vody před vlastní realizací terénních prací, příp. projekto-vaným kolektorem pro tepelné čerpadlo;
  • Možnost ovlivnění vydatnosti a kvality stávajících zdrojů vody;

U všech posuzovaných lokalit přistupujeme osobní návštěvou hydrogeologa na lokalitě. Ve všech případech je důležité vyjasnění režimu proudění podzemní vody. V případech zasakování vod do horninového prostředí posuzujeme možný vliv na okolí především na stávající zdroje vody a existující vodní díla v okolí.

U návrhu na odvodnění slouží vyjasnění režimu proudění podzemní vody k umístění odvodňovacího vrtu a tím dochází při čerpání k efektivnímu šíření depresního kužele; tento stav umožňuje minimalizovat počet vrtů.

U mokření staveb vycházíme ze zkušeností vlastních RD v Úvalně (r.1867), s mokřením sklepních prostor nemocnice v Opavě, rodinného domu založeného před 8 lety na základové desce (Pstruží), případně podsklepený RD zatápěný již v době hrubé stavby (Rýmařov).

U zřizování kolektorů pro tepelná čerpadla souběžně se zdroji vody je vhodné si vyjasnit prioritně pozici budoucího zdroje vody až následně řešit umístění kolektorů, které je rovněž vhodné umístit na pásmo zvodnění pro lepší tepelný faktor.

U případů podezření ovlivnění vlastních zdrojů vody provedeným zdrojem vody v okolí jsme schopni vysvětlit situaci a najít řešení pokud možno přijatelné pro obě strany.

U významných zdrojů vody je nutné zřízení zdrojů vody podrobit důkladnější studii archivních materiálů s použitím vlastního archívu nebo státního v Geofondu v Praze. Zde využíváme předostí internetu o získání informací o petrografickém profilu vrtů v nejbližším okolí Vašeho pozemku a posouzení ve vztahu k výsledkům pochůzky hydrogeologa v terénu.