vrtané studny

Komplexní realizace zdroje vody

Při realizaci zdroje vody formou průzkumného vrtu se řídíme platnou legislativou a provedeme postupně:

 • pochůzku našeho pracovníka, hydrogeologa na Vašem pozemku spojenou s vyhledáním podzemní vody a vytvořením představy o hloubce vrtu a jeho realizaci konkrétní vrtnou soupravou
 • ohlášení realizace průzkumného vrtu na obecní, městský úřad v jehož katastru je vrt prováděn, zaregistrování na Geofondu Praha, případně báňský úřad (u vrtů >30,0 m)
 • realizaci vrtu za dozoru hydrogeologa, v průběhu je na místě sledován a konzultován vývoj zvodnění a prováděno kontrolní měření hladiny vody v okolí
 • začistění a aktivace přítoků do vrtu čerpáním za přítomnosti hydrogeologa, případně ověření kvality podzemní vody
 • zpracování hydrogeologické zprávy hydrogeologem s odbornou způsobilostí pro povolení odběru vody (vodoprávní řízení)
 • zpracování projektové dokumentace projektantem vodohospodářských děl pro územní řízení a stavební povolení
 • zastoupení zákazníka při vyřízení veškerých povolení na úřadech pro kolaudaci zdroje vody
 • vlastní instalaci čerpadla až po tlakovou nádobu ve spolupráci s dalšími firmami

Součinnost hydrogeologa a vrtné osádky za účasti zákazníka v terénu se nám dlouhodobě osvědčila a přispívá k dokonalému naplnění účelu vrtu. Během realizace vrtu má zákazník možnost být součástí řešení, aby se v dané problematice lépe orientoval. Uvedený model umožňuje zavčas reagovat na nepředvídatelné okolnosti vyplývající z rozmanitosti přírody, lidského faktoru a technických podmínek.

Realizace vrtu od začátku až do konce jednou firmou, zastoupenou hydrogeologem, umožňuje uplatnit nejen garanci na množství vody, ale i dlouhodobé využívání zdroje vody.

Technické parametry vrtané studny

Používáme různé typy vrtných souprav pro realizaci vrtaných studní do zvodněných horizontů tvořených sedimenty štěrky, písky nebo v rozpukaném skalním podloží, příp. kombinace větších mocností pokryvů se skalním podložím.

V omezených prostorech jsou nasazovány rozměrově menší vrtné soupravy s průjezdným profilem min. 1,0 m.

Prostor pro fotografie

Při realizaci vrtaných studní:

 • do štěrků příp. komplikovaných geologických podmínek preferujeme vrtný průměr min. Ø200-273 mm, s výstrojí PVC-U min. Ø125mm, Ø140 mm až Ø200 mm, se štěrbinovou filtrací 1 mm; v případě zastižení jemných vztlakových písků uplatňujeme mikrofiltry, nebo speciální dvouplášťové výstroje případně typ „Johnson“.
 • do skalního podloží uplatňujeme realizaci vrtaných studní vrtným průměrem min.190 – 220 mm s výstrojí PVC-U min. Ø125mm, Ø140mm až Ø160 mm, se štěrbinovou filtrací 1 mm.
 • v obou případech je výstroj PVC-U certifikována atestem na pitnou vodu, zaplášťový prostor vyplněn obsypovým štěrkem frakce 4/8 mm, příp. jemnějším (vodárenským pískem); provedením jílového těsnění granulovaným jílem ve svrchní poloze vrtu je zajištěna kvalita podzemní vody proti znehodnocení průsaky povrchovými vodami.
 • cena 1 bm vrtu je závislá na specifických geologických podmínkách lokality ohodnocená hydrogeologem vč. technických parametrů vrtu a pohybuje se v rozsahu od 1000,- Kč do 2100,- Kč + DPH